1b. Ethaan

Hiernaast staat het ethaan(C2H6) molecuul. Beide C atomen hebben een tetraeder-omringing, met drie H's en de andere C op de hoekpunten. Probeer je deze twee tetraeders voor te stellen, en maak ze vervolgens zichtbaar.
De vierhoekpunten zijn nu niet meer equivalent; de C-C binding is langer dan de C-H binding, dus de tetraeder is uitgerekt in één richting.
Let ook op de positie van de H-atomen. Als je langs de C-C-binding zie je dat ze 'om-en-om', of alternerend, liggen. Zo is hun onderlinge afstand het grootst, wat het gunstigst blijkt te zijn. We komen hier op een van de volgende pagina's ('ethaan draaien') op terug.

Hogere alkanen

Er zijn uiteraard veel meer alkanen. De moleculen moeten voldoen aan de eis dat alle bindingen tussen de koolstofatomen enkelvoudig zijn. Door uitgaande van methaan steeds een waterstof te vervangen door een CH3 groep kunnen we oneindig veel alkanen genereren. Hieronder staan de kleinste 'onvertakte' van de reeks.

Alkanen Molecuul-formule Ruimtelijke structuur
Naam CnH2n+2 Klik op button voor structuur
methaan CH4
ethaan C2H6
propaan C3H8
butaan C4H10
pentaan C5H12
hexaan C6H14
heptaan C7H16
octaan C8H18
(twee van de vele mogelijke conformaties van hetzelfde molecuul)

De vertakte alkanen laten we nu even voor wat ze zijn. Het volgende hoofdstuk gaat over alkenen.